wordpress-comment.png

WordPress Comment – วิธีการ ปิด/เปิด การใช้งานส่วนแสดงความเห็น

WordPress Comment – วิธีการ ปิด/เปิด การใช้งานส่วนแสดงความเห็น เนื่องจากแพลตฟอร์มของ WordPress อนุญาตให้ผู้ชมเว็บสามารถแสดงความคิดเห็นได้  อ่านความเห็นของคนอื่นได้ ดังนั้นเราก็ควรที่จะพิจารณาว่าเราควรที่จะใช้งานฟีเจอร์ wordpress comment นี้ ในเว็บของเราหรือไม่  ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์เจ้าของเว็บ WordPress จะเปิดหรืออนุญาตให้มาเม้นกันได้  ดังนั้นในบทเรียนสั้นๆ…