trander-mood


วิธีการนำเอา Trader's Mood กราฟแสดงอารมณ์คนเทรดตอนนี้ ออกมาแสดง

วิธีการนำเอา Trader’s Mood กราฟแสดงอารมณ์คนเทรดตอนนี้ ออกมาแสดง

Leave a Reply

scroll to top