wp-import.png

WordPress Import – การนำข้อมูลที่สำรองไว้เข้าเว็บ

WordPress Import – การนำข้อมูลที่สำรองไว้เข้าเว็บ ในบทความนี้ผมจะสอนวิธีการทำ wordpress import หรือการนำเข้าข้อมูลไปใน WordPress ของเรา  ทำไมต้อง Import ทำไมต้องนำข้อมูลเข้าเว็บ  เพราะว่าในบางครั้งคุณก็จำเป็นต้องย้ายข้อมูลเว็บทั้งหมดจาก WordPress เก่าไปยัง WordPress ใหม่อีกอันของคุณเอง  โดยปกติแล้วการย้ายข้อมูลจากเว็บหนึ่งไปอีกเว็บเช่นนี้ ภาษาคอมเรียกว่า migration เราจะต้องส่งออกข้อมูลก่อน…